Over ons
Structuur

De voorkeur voor een n.v. is te verklaren uit het feit dat die zich gemakkelijk op de kapitaalmarkt kan bewegen en een zeer direct beheer mogelijk maakt. Aldus kan men bedrijfsmatig en slagvaardig opereren. De hulp van de grootste Enkhuizer bedrijven was daarbij onontbeerlijk vanwege het feit, dat zij het waren die een eerste storting van het aandelenkapitaal konden realiseren. Tot de oprichters van de vennootschap behoorden daarom naast de Vereniging Oud Enkhuizen: Draka Polva, de Zaadunie en Royal Sluis.

De doelstelling van de n.v. was –en is dat nu nog steeds- het bewaren van panden en /of straatbeelden, via het systeem van aankoop, restauratie en verkoop of verhuur, en dan niet alleen van monumenten maar van alle oude (dus ook de wat minder opvallende) panden, en dan mede in het belang van de volkshuisvesting. Het accent kwam te liggen op bouwkundig slechte panden die voor het stadsbeeld bepalend zijn.

De n.v. werd opgericht op 8 februari 1972 en gaf de aandelen uit in kleine coupures € 45,37 (ƒ 100,--) opdat een ieder in staat zou zijn er in deel te nemen. Een ieder kan langs deze weg zijn bijdrage leveren als hij de doelstelling van de n.v. onderschrijft.

Vrij snel daarna is (op 25 april 1978) ook een Stichting Stadsherstel Enkhuizen opgericht, die formeel los staat van de n.v. Overheidsvoorschriften op het gebied van subsidies en belastingen, maakten het op dat moment aantrekkelijk om de feitelijke activiteiten niet langer te laten verrichten door de (in principe op winst gerichte) n.v., maar die vanaf dat moment onder te brengen bij een (niet op winst gerichte) stichting. De n.v. fungeert als financieringsmaatschappij voor de stichting. Aldus heeft de stichting een financiële buffer en een reservoir. Dat maakt het mogelijk slagvaardig te handelen zonder al te grote afhankelijkheid van derden.N.V. Stadsherstel Enkhuizen • De Laars 58 • 1602 MS Enkhuizen • Tel. 0228 313805